Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta

07.03.2019

Luin joi­ta­kin päi­viä sit­ten Kon­tio­lah­den kun­nan esi- ja perus­o­pe­tuk­sen oppi­lai­den aloit­tees­ta tuo­da voi takai­sin kou­lu­ruo­kai­lun tar­jon­taan, jos­ta se oli het­ki sit­ten pois­tet­tu ter­veys­syis­tä. Lähes puo­let kun­nan kai­kis­ta oppi­lais­ta alle­kir­joit­ti adres­sin, jos­sa he vaa­ti­vat voin tar­joa­mista kas­vis­ras­va­le­vit­teen rin­nal­la. Las­ten ras­va­ka­pi­na onnis­tui. Hei­dän vai­kut­ta­mis­pon­nis­te­lun­sa tulok­se­na kun­nas­sa pää­tet­tiin, että voi­ta saa taas vali­ta kou­lu­ruo­kai­lus­sa lei­vän pääl­le.

Brys­se­lis­sä­kin lap­set ja nuo­ret ovat vii­me viik­koi­na yrit­tä­neet vai­kut­taa poli­tiik­kaan: tuhan­net kou­lu­lai­set ovat mars­si­neet Brys­se­lin kaduil­la joka tors­tai tam­mi­kuun alus­ta läh­tien ilmas­ton muu­tos­ta vas­taan, Nuo­ret Ilmas­ton Puo­les­ta -isku­lauseen alla. Saman tyyp­pi­siä nuor­ten ilmas­to­mars­se­ja on jär­jes­tet­ty myös Rans­kas­sa, Sak­sas­sa, Hol­lan­nis­sa, Bri­tan­nias­sa ja Ruot­sis­sa.


Nämä esi­mer­kit jäi­vät kum­mit­te­le­maan mie­lee­ni. Ne ker­to­vat mai­nios­ti sii­tä, miten lap­set ja nuo­ret yrit­tä­vät – ja usein onnis­tu­vat — vai­kut­ta­maan pää­tök­sen­te­koon kon­kreet­ti­ses­ti. Koke­mus osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta tukee kas­va­mi­ses­sa aktii­vi­seen kan­sa­lai­suu­teen.

Kevään kak­sien vaa­lien alla on puhut­tu pal­jon sii­tä, kuin­ka vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti las­kee vuo­si toi­sen­sa jäl­keen. Eten­kin euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa äänen­sä anta­vien kan­sa­lais­ten mää­rä on var­sin mata­la – vii­me vaa­leis­sa 41 pro­sent­tia.

Mil­lai­sia äänes­tä­jiä mei­dän lap­sis­tam­me ja nuo­ris­tam­me kas­vaa? Luu­len, että ne nuo­ret, joil­la on hen­ki­lö­koh­tai­sia, posi­tii­vi­sia koke­muk­sia vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­taan, löy­tä­vät tien­sä useam­min vaa­li­uur­nil­le.

Puo­lueil­ta ja polii­ti­koil­ta vaa­di­taan herk­kää kor­vaa kuun­nel­la kan­sa­lais­ten huo­lia ja mie­li­pi­tei­tä, sekä val­miut­ta ottaa ne huo­mioon pää­tök­sen­teos­saan. Poliit­tis­ten pää­tös­ten seu­rauk­set kun tun­tu­vat kan­sa­lais­ten elä­mäs­sä. Vai­ku­tus­suh­teen tulee toi­mia myös toi­seen suun­taan. Kan­sa­lais­ten pitää voi­da kokea, että he voi­vat vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sia pää­tök­siä teh­dään.

Vai­kut­ta­mi­sen tapo­ja­kin on usei­ta. Kun Rans­kas­sa vedet­tiin kel­ta­lii­vit ylle ja mel­la­koi­tiin die­sel­polt­toai­neen hinn­an­nousua vas­taan, kerät­tiin samas­ta aihees­ta Suo­mes­sa kan­sa­lais­aloit­tee­seen die­se­lau­to­jen käyt­tö­voi­ma­ve­ron pois­ta­mi­sek­si yli 120 000 nimeä. Aloi­te menee käsit­te­lyyn edus­kun­taan, mut­ta ei tai­da ehtiä käsit­te­lys­tä ulos ennen vaa­le­ja.

Suo­mes­sa on pidet­ty kaut­ta his­to­rian kak­si neu­voa-anta­vaa kan­sa­nää­nes­tys­tä, ensim­mäi­nen kiel­to­lain kumoa­mi­ses­ta ja toi­nen Euroo­pan unio­niin liit­ty­mi­ses­tä. Kan­sa­nää­nes­tys­ten luvat­tu maa on Sveit­si, jol­la on pit­kät perin­teet hal­li­tus­ta ja kan­san­edus­tus­lai­tos­ta sito­vien kan­sa­nää­nes­tys­ten toteut­ta­mi­ses­ta. Huo­les­tut­ta­vin kan­sa­nää­nes­tyk­sen tulos on meil­lä euroop­pa­lai­sel­la pöy­däl­lä. Iso-Bri­tan­nian ero Euroo­pan unio­nis­ta on sopi­mus­ta vail­le val­mis – vali­tet­ta­vas­ti.

Osal­lis­tu­va demo­kra­tia on puo­lus­ta­mi­sen arvoi­nen asia.

Teksti on julkaistu Rantapohjassa 7.3.2019.

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta
17.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Maitoa loiskahti Afrikkaan
17.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä: Suomen pitää hyödyntää EU-rahoitus liiken­ne­hank­keissa
16.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Eurooppa-vaaleissa on paljon pelissä
15.05.2019Yrittäjänäiset: Naisyrittäjyydestä potkua kehitykseen kolmansissa maissa
12.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suurpedot ovat kansallista politiikkaa
10.05.2019Mirjan blogi: Autolla halki Suomen
10.05.2019Kainuun Sanomat: Hyvä metsäpolitiikka ratkaisee monta ongelmaa
07.05.2019Tiedote: Suomen otettava johtovastuu EU:n arktisesta politiikasta
04.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Keskustan Mirja Vehkaperä: "Biotuotetehtaista ja metsien käytöstä käyty keskustelu osoittaa, että osa puolueista ymmärtää huonosti kokonaisuuden"
03.05.2019Suomenmaa: Lähestyvät EU-vaalit ratkaisevat yhteisen tulevaisuuden
30.04.2019Mirja Vehkaperän vappupuhe 2019
25.04.2019Forum24: Metsät ovat avainasemassa
24.04.2019Osuustoiminta-lehti: Vaikuttavaa osuustoimintaa
15.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Erilaisten alueiden Eurooppa
10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?
25.02.2019Kainuun Sanomat: Meidän on vietävä metsäosaamistamme vahvemmin maailmalle
21.02.2019Lapin Kansa: Arktisuus on koko EU:n asia
18.02.2019Iltalehti: Jättiulkoistuksia säästöjen perässä - Oulun yksityiset hoivakodit viranomaisten puuttumislistan kärjessä: Peiliin katsomisen paikka
17.02.2019Äks: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä Äänekoskella: Raideliikenteeseen palataan varmasti vielä uudestaan
14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena
15.11.2018Turun Sanomien Eurooppa-areenan viikon väite: Euroopan parlamentin toiminnot pitäisi keskittää Brysseliin
14.11.2018Mirjan kolumni Akavalaisessa: Koulutukseen on panostettava kehittyvissä maissa
13.11.2018Tiedote: Keskustamepit: Uusiutuvan energian direktiivi turvaa kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle
05.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Oulussa: Pohjois-Pohjanmaalla vahvat edellytykset seuraavalle aluekehitysrahoituksen kaudelle
02.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Kalajoella: Kotimainen ruoka menestyy uusien markkina-alueiden ja muuntautumiskyvyn keinoin
01.11.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Parlamentilta tuki nuorille EU:n ensi vuoden talousarviossa
27.10.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Uusi amis tarvitaan
25.10.2018Tiedote: Keskustan europarlamentaarikot: EU liikkuu lähemmäs Suomen hyviä käytäntöjä eläinlääkkeiden käytössä
12.10.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Vehkaperä: EU:n on vahvistettava suhteitaan naapurivaltioihin laajentumisen sijaan
11.10.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Tytöt tikunnokassa
11.10.2018Mirjan blogi Kalevassa: Ilmastotoimien aika on nyt
10.10.2018Mirjan Yläkerta-artikkeli Kalevassa:
03.10.2018Tiedote: Mepit Katainen ja Vehkaperä: Uusien auton valmistajat mukaan päästöjen vähentämiseen - yksityisautoilun edellytykset harvaan asutussa Suomessa säilyvät
01.10.2018Mirjan Näkökulma-artikkeli Aamulehdessä: EU:n on suojeltava unkarilaisten oikeuksia Orbánin yksinvallan alla
28.09.2018Hei nuori! Hae vieraaksemme Brysseliin
27.09.2018Suomenmaa: Keskustamepit eivät lämpene Ahvenanmaan esitykselle omasta euro­par­la­men­taa­ri­kosta
21.09.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työllisyys nousussa
17.09.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: EU:n tulevaisuuden suuntaviivoja
15.09.2018Tiedote: MEP Vehkaperä ja kansanedustaja Kulmuni: Arktisen alueen peruspalveluihin vauhtia digitaalisuudesta
12.09.2018Tiedote: Keskustan MEP-kolmikko: Taiteentekijä on palkkansa ansainnut
08.09.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Maahanmuuton perimmäisiin syihin on tartuttava, ja niihin voidaan vaikuttaa ke­hi­tys­po­li­tii­kan ja -rahoituksen keinoin
07.09.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä valitsi avustajansa
23.08.2018Mirjan blogi Kalevassa: Kuuman kesän syitä ja seurauksia
17.08.2018Kaleva: Keskustan Mirja Vehkaperä asettuu ehdolle eurovaaleissa - ei aio lähteä eduskunta- tai maa­kun­ta­vaa­lei­hin
16.08.2018Forum24: "Venäjän kanssa pitää puhua"
15.08.2018MT: "Maatalous on osa kansallista turvallisuutta"
28.07.2018HS: Suomen uusin europarlamentaarikko vaihtoi eduskunnan Brysseliin alle viikon varoitusajalla "En kovin montaa minuuttia edes harkinnut asiaa"
12.07.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen agendalla myös EU:ssa
11.07.2018Tiedote: Mirja Vehkaperä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi
05.07.2018Mirjan kolumni Suomenmaassa: Euroopan ytimessä
02.07.2018MT: "Paavon saappaita ei tarvitse täyttää" - EU-parlamentin pohjoisin jäsen haluaa arktiset suhteet kuntoon
29.06.2018YLE: Juha Sipilä: EU:n maahanmuuttoratkaisu Suomen tavoitteiden mukainen
28.06.2018Mirjan blogi Kalevassa: Huippukokous käynnistyy Brysselissä; mikä on EU:n rooli tulevaisuudessa?
26.06.2018HS: Mikä on Euroopan unionin polttavin kysymys tulevaisuudessa? Kysyimme kaikilta Suomen mepeiltä
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - EU:n ulkopolitiikka
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - viestintä
20.06.2018Mirjan kolumni Kalevassa: Vielä kerran eduskunnasta
14.06.2018Tiedote: Tuleva meppi Mirja Vehkaperä lähtee puolustamaan pohjoisen etua
12.06.2018TIEDOTE: Vehkaperä ottaa mepin paikan vastaan
11.06.2018Mietintö yksityistielaista valmistui

Näytä lisää »