Share |

Vaikuttajana

Olen Euroopan alueiden komitean jäsen (vuodesta 2021 alkaen). Luottamustehtäväni mukaan vaikutan Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välissä, lausunnon antajana alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta käsin. Erityisen tärkeänä pidän pohjoisten asioiden esille tuloa, arktisten ongelmien ratkaisemista ja mahdollisuuksien edistämistä. Olen Suomen pohjoisin edustaja Komiteassa.

Omassa valiokunnassa paneudun erityisesti koheesiopolitiikkaan, rajat ylittävään yhteistyöhön ja liikenneyhteyksien edistämiseen.

53364446296_c9d7c021c5_c.jpg

Aloitin työt Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana keväällä 2020. Tehtävä on kokopäiväinen. Työhöni kuuluu johtaa poliittista valmistelua, osallistua kaupungin edunvalvontaan ja edustamiseen. Työni kautta minulla on lukuisia luottamustehtäviä joista mainittakoon Oulun kaupungin konsernijaoston puheenjohtajuus ja Oulun ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtajuus. 

IMG_0156.jpeg

Eurokuva22.jpg

Olen aloittanut työn Euroopan parlamentin jäsenenä 18.6.2018.

Aloitin työni Euroopan parlamentin jäsenenä kesällä 2018. Kuulun parlamentissa varsinaisena jäsenenä kehitysvaliokuntaan, jossa toimin myös varapuheenjohtajana. Lisäksi olen ulkoasiainvaliokunnan jäsen.

Pohjoisimpana meppinä minulle on tärkeää korostaa työssäni kotiseutuni arvokkaita luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä, kotimaista ruoan tuotantoa ja sen tärkeyttä. Pidän tärkeänä EU:n hyvin toimivaa yhteistä sisämarkkinaa, jotta meidän yritykset pääsevät hyödyntämään Euroopan markkinoita parhaalla mahdollisella tavalla. Haluan olla mukana varmistamassa, että pohjoiset liikenneyhteydet toimivat ja että saamme lisää rahoitusta alueelliseen kehittämiseen. Ihmisten vapaaliikkuvuus on sallittava jatkossakin. Muun muassa näitä asioita varten tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia neuvottelupöytiä.

Ennen parlamenttiin siirtymistäni, olin kolmannen kauden kansanedustaja ja Keskustan eduskuntaryhmän jäsen. Eduskunnassa toimin liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajana ja jäsenenä ympäristövaliokunnassa. Lisäksi olin Keskustan eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.

 

Valiokuntatyö oli yksi keskeisimpiä  työskentelyn osia Arkadianmäellä.  Perehdyin liikenne- ja viestintävaliokunnan työn kautta asioihin, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

Ympäristövaliokunta puolestaan valmisteli asiat, jotka käsittelevät asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä.


Virallisen kansanedustajan työn ohella tein myös paljon epävirallisempaa yhteistyötä. Oulun vaalipiirin kansanedustajilla on jo pitkään ollut alueellisiin kysymyksiin keskittyvä yhteistyöverkostonsa.


Toimin Keskustan edustajana Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnassa. Tämän arktisen alueen yhteistyöelimen tavoitteena on parantaa alueella elävien ihmisten, erityisesti alkuperäiskansojen, elinolosuhteita ja asemaa. Yhteistyö keskittyy mm. ilmastonmuutosta, kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä sekä alueen asukkaiden sosiaalista asemaa koskeviin kysymyksiin. Konferenssissa ovat edustettuina Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltojen kansanedustuslaitokset sekä Euroopan parlamentti.

arktinen_valtuuskunta_suomen_delegaatiota.jpg


Olen ollut Yleisradion hallintoneuvoston jäsen. 21-jäseninen hallintoneuvosto on Yleisradion ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluu mm. valvoa, että yhtiö täyttää sille määrätyn julkisen palvelun mukaiset tehtävät sekä päättää kaikista yhtiön toimintaan liittyvistä huomattavista muutoksista.  


Olen vaikuttanut vuodesta 2012 Oulun kaupunginvaltuustossa. 

 

ryhmakuva.jpg 

Kuvassa Keskustan valtuustoryhmä. (Valokuvaaja Olli-Pekka Puolitaival)