Suomenmaa: Lähestyvät EU-vaalit ratkaisevat yhteisen tulevaisuuden

03.05.2019

Eu­roop­pa-po­li­tii­kas­sa on nyt vauh­tia. On bre­xi­tiä, il­mas­to­tal­koi­ta, uu­sia kaup­pa­so­pi­muk­sia ja tie­tys­ti lä­hes­ty­vät EU-vaa­lit. Olen saa­nut toi­mia Eu­roo­pan poh­joi­sim­pa­na mep­pi­nä neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä, jois­sa Suo­men eri­tyis­tar­pei­ta on pi­tä­nyt tuo­da voi­mak­kaas­ti esiin.

Esi­mer­kik­si ener­gi­aan, luon­toon, lii­ken­tee­seen ja maa­ta­lou­teen liit­ty­väs­sä pää­tök­sen­te­os­sa pi­tää huo­mi­oi­da eri­lais­ten alu­ei­den läh­tö­koh­dat ja tar­peet. Eri mai­den ja kan­so­jen voi­ma­va­ra on ih­mi­sis­sä, joi­den mie­li­pi­tei­den on tul­ta­va kuul­luk­si.

EU-pää­tök­sen­te­ko saat­taa vai­kut­taa mo­nel­le etäi­sel­tä, ja le­gen­dat kurk­ku­jen käy­ryyt­tä mää­rää­vis­tä la­eis­ta elä­vät vah­vas­ti mo­nen mie­les­sä. To­del­li­suu­des­sa EU on on­nis­tu­nut po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la tu­ke­maan mei­dän elä­määm­me, ku­ten meil­le suo­ma­lai­sil­le tär­kei­tä ko­ti­mai­sen ruo­an­tuo­tan­non edel­ly­tyk­siä ja alu­eel­lis­ta ke­hit­tä­mis­tä myös har­vaa­na­su­tuil­la alu­eil­la.

Eu­roop­pa on nyt ta­lou­del­li­ses­ti ja po­liit­ti­ses­ti yh­te­näi­sem­pi kuin kos­kaan. Si­sä­mark­ki­nat ovat luo­neet mil­joo­nia työ­paik­ko­ja, luon­toa suo­jel­laan te­hok­kaam­min, mat­kus­ta­mi­nen, opis­ke­lu ja asu­mi­nen ti­o­ses­sa jä­sen­maas­sa on help­poa.

Sa­mal­la lii­ken­nein­ves­toin­te­ja, maa­ta­lout­ta ja alu­eel­lis­ta ke­hi­tys­tä tu­e­taan.

Lä­hi­vuo­sien ai­ka­na EU:lla on kä­sis­sään suu­ria haas­tei­ta. Mei­dän pi­tää löy­tää kei­no­ja ta­lou­del­li­sen, so­si­aa­li­sen ja ym­pä­ris­töl­lis­ten ta­voit­tei­den ta­sa­pai­non löy­ty­mi­seen. Mi­ten vas­taam­me il­mas­ton­muu­tok­seen, vä­es­tön ikään­ty­mi­seen, uu­sien tek­no­lo­gi­oi­den hyö­dyn­tä­mi­seen tai de­mok­ra­ti­aa ja tasa-ar­voa hor­jut­ta­viin voi­miin?

Eu­roop­pa­lais­ten ky­sy­mys­ten li­säk­si mei­dät haas­te­taan ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­ta, niin idäs­tä kuin län­nes­tä. Yh­teis­työ­hön tar­vi­taan ky­lät, kun­nat, Eu­roo­pan jä­sen­maat ja koko maa­il­ma.

Tou­ko­kuun EU-vaa­leis­sa ää­nes­te­tään Suo­mes­ta 13 eu­ro­par­la­men­taa­rik­koa. On tär­ke­ää, et­tä kan­sa­lai­set in­nos­tu­vat vaa­liu­ur­nil­le. An­na ää­ne­si sil­le, et­tä poh­joi­sen nä­kö­kul­ma ja si­nul­le tär­ke­ät asi­at ei­vät unoh­du Eu­roo­pan par­la­men­tin pää­tök­sen­te­os­sa.

Vas­tauk­set tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin ja mah­dol­li­suuk­siin pää­te­tään yh­des­sä. Jo­kai­sel­la ää­nel­lä on mer­ki­tys­tä.

Teksti on julkaistu Suomenmaassa 3. toukokuuta 2019.

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa

Siirry arkistoon »