Forum24: Metsät ovat avainasemassa

25.04.2019

Il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­set toi­met pe­rus­tu­vat muun mu­as­sa pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen ja fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den kor­vaa­mi­seen. On tär­ke­ää muis­taa, mitä kaik­kea kes­tä­väs­ti hoi­de­tus­ta met­säs­tä saa­ta­val­la puu­poh­jai­sel­la raa­ka-ai­neel­la voim­me kor­va­ta. Met­sis­tä saam­me tar­vit­se­maam­me uu­siu­tu­vaa raa­ka-ai­net­ta tu­le­vai­suu­den kas­va­vaan tar­pee­seen.

Kut­suin alan ih­mi­siä Met­säs­tä ener­gi­ak­si -se­mi­naa­riin Ou­lun Nal­li­ka­ris­sa kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta met­sä­a­si­ois­ta. Se­mi­naa­rin alus­ta­ji­na toi­mi­vat MTK:n met­sä­a­si­an­tun­ti­ja ja met­sä­lin­jan kent­tä­pääl­lik­kö Mark­ku Ek­dahl ja Ou­lun Ener­gi­an ener­gi­an­tuo­tan­nos­ta vas­taa­va lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Pert­ti Van­ha­la.

Il­mas­to­po­li­tiik­ka, bi­o­ta­lous, met­sien hii­li­nie­lu ja luon­non mo­ni­muo­toi­suus. Näi­den yh­teen­so­vit­ta­mi­nen ei ole mah­do­ton­ta, va­kuut­ti yk­si­tyi­siä met­sä­no­mis­ta­jia ti­lai­suu­des­sa edus­ta­nut Ek­dahl.

Il­mas­ton­muu­tok­sen myö­tä myös met­sien kas­vu li­sään­tyy, mut­ta sa­mal­la met­sä­tu­ho­ris­kit kas­va­vat. Jos met­sien kas­vua ja hii­li­va­ras­to­ja ha­lu­taan li­sä­tä hy­vin ly­hy­el­lä, al­le 10 vuo­den ai­ka­vä­lil­lä, on hak­kui­ta vä­hen­net­tä­vä ny­ky­ta­sos­ta. Mut­ta jos kas­vua ha­lu­taan li­sä­tä pit­käl­lä, yli 100 vuo­den ai­ka­vä­lil­lä, on met­sän­hoi­toa te­hos­tet­ta­va en­ti­ses­tään. Hak­kuu­mää­rien li­sää­mi­sen vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa on oleel­lis­ta kat­soa pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, ku­ten il­mas­to­a­si­ois­sa ylei­ses­ti­kin.

Van­ha­la ker­toi, et­tä Ou­lun Ener­gia pyr­kii 91-pro­sent­ti­ses­ti hii­li­neut­raa­lik­si ener­gi­ayh­ti­ök­si vuo­teen 2030 men­nes­sä ja hii­li­ne­ga­tii­vi­sek­si 2050 men­nes­sä. Se on­nis­tuu muun mu­as­sa li­sää­mäl­lä puun osuut­ta ener­gi­an­tuo­tan­nos­sa. Tär­keim­pä­nä seik­ka­na ta­voit­teen to­teu­tu­mi­sek­si hän nä­kee en­si­har­ven­nus­räs­tien hoi­ta­mi­sen. Sii­hen hän toi­voo asi­a­no­sais­ten tu­kea, niin met­sä­no­mis­ta­jil­ta, pää­tök­sen­te­ki­jöil­tä kuin val­ti­ol­ta­kin.

Mo­net Eu­roo­pan uni­o­nis­sa teh­tä­vät pää­tök­set vai­kut­ta­vat suo­raan suo­ma­lai­siin met­siin. Eri­tyi­ses­ti il­mas­to-, ener­gia- ja maa­ta­lous­po­li­tii­kal­la on suo­ra vai­ku­tus sii­hen, mi­ten met­si­äm­me tu­li­si käyt­tää. Met­sät on­kin pi­det­tä­vä tii­viis­ti mu­ka­na Brys­se­lin neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä.

Met­sä­ta­lous on kes­tä­vää, puu­ta kas­vaa enem­män kuin sitä hoi­de­taan ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta pi­de­tään huol­ta. Me suo­ma­lai­set tä­män tie­däm­me ja osaam­me. Meil­lä on val­ta­vat met­sä­va­rat, osaa­mis­ta ja ti­las­toi­tua näyt­töä sii­tä, et­tä met­si­äm­me hoi­de­taan kes­tä­väs­ti. Kun maam­me pu­heen­joh­ta­juus­kau­si al­kaa hei­nä­kuun alus­sa, Suo­mel­la on lois­ta­va ti­lai­suus ot­taa en­tis­tä vah­vem­min joh­ta­jan roo­li met­siin liit­ty­väs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä kes­kus­te­lus­sa.

Teksti on julkaistu Forum24:ssa 25. huhtikuuta 2019.

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta
17.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Maitoa loiskahti Afrikkaan
17.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä: Suomen pitää hyödyntää EU-rahoitus liiken­ne­hank­keissa
16.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Eurooppa-vaaleissa on paljon pelissä
15.05.2019Yrittäjänäiset: Naisyrittäjyydestä potkua kehitykseen kolmansissa maissa
12.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suurpedot ovat kansallista politiikkaa
10.05.2019Mirjan blogi: Autolla halki Suomen
10.05.2019Kainuun Sanomat: Hyvä metsäpolitiikka ratkaisee monta ongelmaa
07.05.2019Tiedote: Suomen otettava johtovastuu EU:n arktisesta politiikasta
04.05.2019Maaseudun Tulevaisuus: Keskustan Mirja Vehkaperä: "Biotuotetehtaista ja metsien käytöstä käyty keskustelu osoittaa, että osa puolueista ymmärtää huonosti kokonaisuuden"
03.05.2019Suomenmaa: Lähestyvät EU-vaalit ratkaisevat yhteisen tulevaisuuden
30.04.2019Mirja Vehkaperän vappupuhe 2019
25.04.2019Forum24: Metsät ovat avainasemassa
24.04.2019Osuustoiminta-lehti: Vaikuttavaa osuustoimintaa
15.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Erilaisten alueiden Eurooppa
10.04.2019Maaseudun Tulevaisuus: Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä
09.04.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Varo, vaalit tulevat
03.04.2019Ilkka: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa
02.04.2019Kaleva: Val­tuus­toa­loi­te ehdottaa Oulun kouluille met­sä­nis­tu­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­sen torjumiseksi - jokaista oppilasta kohti yksi puuntaimi vuodessa
13.03.2019Ilkka: Unkarin hallituksen anti-EU-kampanjat käyvät järjettömiksi
08.03.2019Verkkoavain: Suomen meppidelegaatio on kummajainen
07.03.2019Rantapohja: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta
05.03.2019Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit
04.03.2019Kaleva: Kaivoslainsäädäntöä on syytä uudistaa - vastuukysymysten ohella on nostettava pöydälle tulonjaon oikeudenmukaisuus
01.03.2019Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?
25.02.2019Kainuun Sanomat: Meidän on vietävä metsäosaamistamme vahvemmin maailmalle
21.02.2019Lapin Kansa: Arktisuus on koko EU:n asia
18.02.2019Iltalehti: Jättiulkoistuksia säästöjen perässä - Oulun yksityiset hoivakodit viranomaisten puuttumislistan kärjessä: Peiliin katsomisen paikka
17.02.2019Äks: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä Äänekoskella: Raideliikenteeseen palataan varmasti vielä uudestaan
14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena
15.11.2018Turun Sanomien Eurooppa-areenan viikon väite: Euroopan parlamentin toiminnot pitäisi keskittää Brysseliin
14.11.2018Mirjan kolumni Akavalaisessa: Koulutukseen on panostettava kehittyvissä maissa
13.11.2018Tiedote: Keskustamepit: Uusiutuvan energian direktiivi turvaa kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle
05.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Oulussa: Pohjois-Pohjanmaalla vahvat edellytykset seuraavalle aluekehitysrahoituksen kaudelle
02.11.2018Tiedote: MEP Mirja Vehkaperä Kalajoella: Kotimainen ruoka menestyy uusien markkina-alueiden ja muuntautumiskyvyn keinoin
01.11.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Parlamentilta tuki nuorille EU:n ensi vuoden talousarviossa
27.10.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Uusi amis tarvitaan
25.10.2018Tiedote: Keskustan europarlamentaarikot: EU liikkuu lähemmäs Suomen hyviä käytäntöjä eläinlääkkeiden käytössä
12.10.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Vehkaperä: EU:n on vahvistettava suhteitaan naapurivaltioihin laajentumisen sijaan
11.10.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Tytöt tikunnokassa
11.10.2018Mirjan blogi Kalevassa: Ilmastotoimien aika on nyt
10.10.2018Mirjan Yläkerta-artikkeli Kalevassa:
03.10.2018Tiedote: Mepit Katainen ja Vehkaperä: Uusien auton valmistajat mukaan päästöjen vähentämiseen - yksityisautoilun edellytykset harvaan asutussa Suomessa säilyvät
01.10.2018Mirjan Näkökulma-artikkeli Aamulehdessä: EU:n on suojeltava unkarilaisten oikeuksia Orbánin yksinvallan alla
28.09.2018Hei nuori! Hae vieraaksemme Brysseliin
27.09.2018Suomenmaa: Keskustamepit eivät lämpene Ahvenanmaan esitykselle omasta euro­par­la­men­taa­ri­kosta
21.09.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työllisyys nousussa
17.09.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: EU:n tulevaisuuden suuntaviivoja
15.09.2018Tiedote: MEP Vehkaperä ja kansanedustaja Kulmuni: Arktisen alueen peruspalveluihin vauhtia digitaalisuudesta
12.09.2018Tiedote: Keskustan MEP-kolmikko: Taiteentekijä on palkkansa ansainnut
08.09.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Maahanmuuton perimmäisiin syihin on tartuttava, ja niihin voidaan vaikuttaa ke­hi­tys­po­li­tii­kan ja -rahoituksen keinoin
07.09.2018Tiedote: Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä valitsi avustajansa
23.08.2018Mirjan blogi Kalevassa: Kuuman kesän syitä ja seurauksia
17.08.2018Kaleva: Keskustan Mirja Vehkaperä asettuu ehdolle eurovaaleissa - ei aio lähteä eduskunta- tai maa­kun­ta­vaa­lei­hin
16.08.2018Forum24: "Venäjän kanssa pitää puhua"
15.08.2018MT: "Maatalous on osa kansallista turvallisuutta"
28.07.2018HS: Suomen uusin europarlamentaarikko vaihtoi eduskunnan Brysseliin alle viikon varoitusajalla "En kovin montaa minuuttia edes harkinnut asiaa"
12.07.2018Mirjan blogi Kalevassa: Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen agendalla myös EU:ssa
11.07.2018Tiedote: Mirja Vehkaperä Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi
05.07.2018Mirjan kolumni Suomenmaassa: Euroopan ytimessä
02.07.2018MT: "Paavon saappaita ei tarvitse täyttää" - EU-parlamentin pohjoisin jäsen haluaa arktiset suhteet kuntoon
29.06.2018YLE: Juha Sipilä: EU:n maahanmuuttoratkaisu Suomen tavoitteiden mukainen
28.06.2018Mirjan blogi Kalevassa: Huippukokous käynnistyy Brysselissä; mikä on EU:n rooli tulevaisuudessa?
26.06.2018HS: Mikä on Euroopan unionin polttavin kysymys tulevaisuudessa? Kysyimme kaikilta Suomen mepeiltä
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - EU:n ulkopolitiikka
21.06.2018Hae avustajaksi Mirjan tiimiin; Akkreditoitu parlamentaarinen avustaja - viestintä
20.06.2018Mirjan kolumni Kalevassa: Vielä kerran eduskunnasta
14.06.2018Tiedote: Tuleva meppi Mirja Vehkaperä lähtee puolustamaan pohjoisen etua
12.06.2018TIEDOTE: Vehkaperä ottaa mepin paikan vastaan
11.06.2018Mietintö yksityistielaista valmistui

Näytä lisää »