Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

20.05.2019

Eu­roo­pan uni­o­nin yh­tei­nen maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on ol­lut lii­an jous­ta­ma­ton­ta ja sen kan­sal­li­nen toi­meen­pa­no on vaa­ti­nut ti­loil­ta lii­kaa pa­pe­ri­työ­tä ja by­rok­ra­ti­aa, har­mit­te­lee eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko ja kes­kus­tan eu­ro­vaa­lieh­do­kas Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Ve­ha­ka­pe­rän mu­kaan uu­si yh­tei­nen maa­ta­lous­po­li­tiik­ka tar­jo­aa­kin mah­dol­li­suuk­sia kan­sal­li­seen jous­ta­vuu­teen, jos vain ko­ti­mai­nen hal­lin­to sii­hen tart­tuu.

– Myös hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa täy­tyy oh­ja­ta jär­jes­tel­mää ti­la­koh­tai­ses­ti jous­ta­vam­paan ja by­rok­ra­ti­aa vä­hen­tä­vään suun­taan, hän muis­tut­taa tie­dot­tees­saan.

Kes­kus­ta­me­pin mie­les­tä esi­mer­kik­si kar­ja­ta­lou­des­sa on voi­ta­va ot­taa pa­rem­min huo­mi­oon alu­eel­li­set olo­suh­teet.

Esi­mer­kik­si lan­nan­le­vi­tyk­seen tar­vi­taan eri­lai­set kri­tee­rit eri tuo­tan­to­a­lu­eil­le, kos­ka maan pin­nan­muo­dos­tus maa­pe­rä ja myös vil­je­ly­kas­vit ja -me­ne­tel­mät ovat eri­lai­sia.

– Suo­men maa­ta­lous tar­vit­see jous­ta­vuut­ta myös tu­ki­kat­toi­hin. Nyt eh­do­tet­tu 100 000 eu­ron tu­ki­kat­to on suo­ma­lai­sel­le ruu­an tuo­tan­nol­le ja elin­tar­vi­ke­ket­jul­le va­hin­gol­li­nen.

Veh­ka­pe­rä huo­maut­taa, et­tä ala työl­lis­tää 340 000 suo­ma­lais­ta.

– En­sin tuot­ta­jia on oh­jat­tu in­ves­toin­ti­tuil­la ra­ken­ne­muu­tok­siin, ja sit­ten ti­la­koh­tais­ta tu­kea lei­kat­tai­siin niil­tä ti­loil­ta, jois­ta on tul­lut ruu­an tuo­tan­nos­sa mer­kit­tä­vim­piä, hän ih­met­te­lee.

Mir­ja Veh­ka­pe­rän mu­kaan Suo­meen mah­tuu suu­rem­pia ja pie­nem­piä ti­lo­ja.

– Yrit­tä­jien omat pää­tök­set tuo­tan­to­suun­nas­ta ja tuot­tei­den mark­ki­nat vai­kut­ta­vat. Tu­ki­kat­to­ta­pauk­sen kal­tai­set ly­hy­en ajan si­säl­lä tu­le­vat ris­ti­rii­tai­set pää­tök­set ovat ko­ti­mai­sen ruu­an tu­le­vai­suu­del­le va­ka­va uh­ka, hän sum­maa.

Juttu on julkaistu Suomenmaassa maanantaina 20. toukokuuta 2019.

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »