Forum24: Metsät ovat avainasemassa

25.04.2019

Il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­set toi­met pe­rus­tu­vat muun mu­as­sa pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen ja fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den kor­vaa­mi­seen. On tär­ke­ää muis­taa, mitä kaik­kea kes­tä­väs­ti hoi­de­tus­ta met­säs­tä saa­ta­val­la puu­poh­jai­sel­la raa­ka-ai­neel­la voim­me kor­va­ta. Met­sis­tä saam­me tar­vit­se­maam­me uu­siu­tu­vaa raa­ka-ai­net­ta tu­le­vai­suu­den kas­va­vaan tar­pee­seen.

Kut­suin alan ih­mi­siä Met­säs­tä ener­gi­ak­si -se­mi­naa­riin Ou­lun Nal­li­ka­ris­sa kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta met­sä­a­si­ois­ta. Se­mi­naa­rin alus­ta­ji­na toi­mi­vat MTK:n met­sä­a­si­an­tun­ti­ja ja met­sä­lin­jan kent­tä­pääl­lik­kö Mark­ku Ek­dahl ja Ou­lun Ener­gi­an ener­gi­an­tuo­tan­nos­ta vas­taa­va lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Pert­ti Van­ha­la.

Il­mas­to­po­li­tiik­ka, bi­o­ta­lous, met­sien hii­li­nie­lu ja luon­non mo­ni­muo­toi­suus. Näi­den yh­teen­so­vit­ta­mi­nen ei ole mah­do­ton­ta, va­kuut­ti yk­si­tyi­siä met­sä­no­mis­ta­jia ti­lai­suu­des­sa edus­ta­nut Ek­dahl.

Il­mas­ton­muu­tok­sen myö­tä myös met­sien kas­vu li­sään­tyy, mut­ta sa­mal­la met­sä­tu­ho­ris­kit kas­va­vat. Jos met­sien kas­vua ja hii­li­va­ras­to­ja ha­lu­taan li­sä­tä hy­vin ly­hy­el­lä, al­le 10 vuo­den ai­ka­vä­lil­lä, on hak­kui­ta vä­hen­net­tä­vä ny­ky­ta­sos­ta. Mut­ta jos kas­vua ha­lu­taan li­sä­tä pit­käl­lä, yli 100 vuo­den ai­ka­vä­lil­lä, on met­sän­hoi­toa te­hos­tet­ta­va en­ti­ses­tään. Hak­kuu­mää­rien li­sää­mi­sen vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa on oleel­lis­ta kat­soa pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, ku­ten il­mas­to­a­si­ois­sa ylei­ses­ti­kin.

Van­ha­la ker­toi, et­tä Ou­lun Ener­gia pyr­kii 91-pro­sent­ti­ses­ti hii­li­neut­raa­lik­si ener­gi­ayh­ti­ök­si vuo­teen 2030 men­nes­sä ja hii­li­ne­ga­tii­vi­sek­si 2050 men­nes­sä. Se on­nis­tuu muun mu­as­sa li­sää­mäl­lä puun osuut­ta ener­gi­an­tuo­tan­nos­sa. Tär­keim­pä­nä seik­ka­na ta­voit­teen to­teu­tu­mi­sek­si hän nä­kee en­si­har­ven­nus­räs­tien hoi­ta­mi­sen. Sii­hen hän toi­voo asi­a­no­sais­ten tu­kea, niin met­sä­no­mis­ta­jil­ta, pää­tök­sen­te­ki­jöil­tä kuin val­ti­ol­ta­kin.

Mo­net Eu­roo­pan uni­o­nis­sa teh­tä­vät pää­tök­set vai­kut­ta­vat suo­raan suo­ma­lai­siin met­siin. Eri­tyi­ses­ti il­mas­to-, ener­gia- ja maa­ta­lous­po­li­tii­kal­la on suo­ra vai­ku­tus sii­hen, mi­ten met­si­äm­me tu­li­si käyt­tää. Met­sät on­kin pi­det­tä­vä tii­viis­ti mu­ka­na Brys­se­lin neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä.

Met­sä­ta­lous on kes­tä­vää, puu­ta kas­vaa enem­män kuin sitä hoi­de­taan ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta pi­de­tään huol­ta. Me suo­ma­lai­set tä­män tie­däm­me ja osaam­me. Meil­lä on val­ta­vat met­sä­va­rat, osaa­mis­ta ja ti­las­toi­tua näyt­töä sii­tä, et­tä met­si­äm­me hoi­de­taan kes­tä­väs­ti. Kun maam­me pu­heen­joh­ta­juus­kau­si al­kaa hei­nä­kuun alus­sa, Suo­mel­la on lois­ta­va ti­lai­suus ot­taa en­tis­tä vah­vem­min joh­ta­jan roo­li met­siin liit­ty­väs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä kes­kus­te­lus­sa.

Teksti on julkaistu Forum24:ssa 25. huhtikuuta 2019.

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa

Siirry arkistoon »