Suomenmaa: Lapsi­myön­teiset vaalit

05.03.2019

Me Ve­sai­set olem­me jul­kis­ta­neet omat ta­voit­teem­me edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen kir­jat­ta­vaan hal­li­tu­soh­jel­maan. Olem­me sy­väs­ti huo­lis­sam­me syn­ty­vyy­den las­kus­ta ja van­hem­muu­den imun hei­ken­ty­mi­ses­tä. Ha­lu­am­me ra­ken­taa Suo­mes­ta to­del­li­sen lap­si- ja per­heys­tä­väl­li­sen maan.

Jot­ta ta­voit­tee­seen pääs­tään, tar­vit­sem­me pit­kä­jän­teis­tä lap­si- ja per­he­po­li­tiik­kaa niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin pai­kal­li­ses­ti­kin.

Eh­do­tam­me tu­le­vai­suus­so­pi­mus­ta, jos­sa pää­tök­sen­te­on nä­kö­kul­ma ylet­tyy 10-15 vuo­den pää­hän. Lap­sia ja per­hei­tä kos­ke­vien toi­men­pi­tei­den on yli­tet­tä­vä hal­lin­nol­li­set ra­jat ja yh­teis­työ­hön on kut­sut­ta­va laa­jas­ti lap­si- ja per­he­jär­jes­töt, kun­nat, val­ti­on vi­ras­tot, yri­tyk­set sekä työ­mark­ki­na­jär­jes­töt.

Pal­ve­lu­jär­jes­tel­mien on ky­et­tä­vä kuu­le­maan las­ten, nuor­ten ja per­hei­den ään­tä ja tu­ke­maan osal­li­suut­ta. Jat­kos­sa­kin maan hal­li­tuk­ses­sa tu­lee is­tua per­he­a­si­ois­ta vas­taa­va mi­nis­te­ri.

Seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la on to­teu­tet­ta­va kau­an kai­vat­tu per­he­va­paa­uu­dis­tus. Ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä vaa­tii sekä yk­sin­ker­tais­ta­mis­ta et­tä ny­ky­ai­kais­ta­mis­ta. Läh­tö­koh­ta­na tu­lee ol­la lap­sen tar­peet, kas­vu, ke­hi­tys ja op­pi­mi­nen.

Per­he­va­paa­jär­jes­tel­män on vas­tat­ta­va eri­lais­ten per­hei­den elä­män­ti­lan­tee­seen ja ol­ta­va tar­peek­si jous­ta­va eri­lais­ten työ­ai­ko­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set on ja­et­ta­va kai­kil­le työ­nan­ta­jil­le ta­sa­puo­li­ses­ti.

Me­neil­lään ole­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa tu­lee kes­kus­tel­la myös lap­si- ja per­he­tee­mois­ta. Tar­vit­sem­me var­hais­kas­va­tuk­seen li­sää laa­tua, pien­ten kou­luun jous­ta­via opin­pol­ku­ja, jo­kai­sen lap­sen har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien tur­vaa­mis­ta sekä van­hem­muu­den tu­ke­mis­ta ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­luil­la. Hy­vin­voi­vat per­heet ovat koko Suo­men rik­kaus.

Teksti on kir­joit­ettu Ve­sais­ten kes­kus­lii­ton pu­heen­joh­ta­jan roolissa ja julkaistu Suomenmaassa 5.3.2019.

21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Siirry arkistoon »