Suomenmaa: EU ja Venäjä, mitä uutta?

01.03.2019

Pre­si­dent­ti Pu­tin piti vii­me vii­kol­la lin­ja­pu­heen­sa Ve­nä­jän ti­las­ta. Kak­si pu­hees­sa nous­sut­ta ai­het­ta kos­ket­taa Eu­roop­paa ja Suo­mea eri­tyi­ses­ti.

Pu­tin hauk­kui pu­hees­saan Yh­dys­val­lat sen pää­tök­ses­tä ve­täy­tyä kes­ki­pit­kän mat­kan oh­juk­sia sää­te­le­väs­tä INF-so­pi­muk­ses­ta. So­pi­mus on ol­lut tär­keä ni­me­no­maan Eu­roo­pan tur­val­li­suu­del­le.

Toi­nen koh­ta kos­kee sank­ti­oi­ta. Suo­mes­sa ky­sy­tään usein, joko koh­ta sank­ti­ot pu­re­taan. Ei pu­re­ta, pit­kään ai­kaan, va­li­tet­ta­vas­ti.

Pu­tin ke­hui tänä vuon­na al­ka­vaa rau­ta­tie­lii­ken­net­tä Ve­nä­jän ja Kri­min nie­mi­maan vä­lil­le ra­ken­ne­tun sil­lan yli. Tämä an­taa Pu­ti­nin mu­kaan ”mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää mer­kit­tä­väs­ti Kri­miä ja Se­vas­to­po­lia”. Ei jää epä­sel­väk­si, et­tä Ve­nä­jä nä­kee mie­hit­tä­män­sä alu­eet tu­le­vai­suu­des­sa­kin omik­seen.

EU on tois­tu­vas­ti päät­tä­nyt jat­kaa pa­kot­tei­ta, syys­tä. Em­me voi sal­lia yk­si­puo­lis­ta alu­e­val­taus­ta yh­del­lä­kään Eu­roo­pan alu­eel­la. EU on py­sy­nyt hy­vin joh­don­mu­kai­se­na ja yh­te­näi­se­nä sii­tä, et­tä Ve­nä­jän toi­mia Kri­mil­lä ja Itä-Uk­rai­nas­sa ei hy­väk­sy­tä.

Sel­ke­äk­si eh­dok­si pa­kot­tei­den pur­ka­mi­sen tiel­lä on ase­tet­tu Mins­kin so­pi­muk­sen täy­tän­töön­pa­no. Suo­ma­lais­ten on EU:ssa yl­lä­pi­det­tä­vä tah­toa saa­da EU ja Ve­nä­jä ak­tii­vi­ses­ti neu­vot­te­le­maan sen to­teut­ta­mi­ses­ta. Mitä pi­dem­pään ai­kaa ku­luu, sitä var­mem­min ny­ky­ti­lan­ne va­kiin­tuu, jol­loin em­me eh­kä kos­kaan pää­si­si pa­ko­te­kier­tees­tä.

Hin­taa pa­kot­teis­ta mak­sa­vat kum­man­kin osa­puo­len vien­ti ja yrit­tä­jät. Hy­vät, luot­ta­muk­seen pe­rus­tu­vat suh­teet hyö­dyt­täi­si­vät kaik­kia. Va­li­tet­ta­vas­ti ei näy­tä sil­tä, et­tä tämä vi­sio to­teu­tuu lä­hi­ai­koi­na.

Suo­men on tär­keä pi­tää yl­lä yh­teis­työ­suh­tei­ta va­li­koi­duil­la sek­to­reil­la. Ym­pä­ris­töyh­teis­työ sekä yh­tei­set pro­jek­tit inf­rast­ruk­tuu­rin ja lo­gis­tii­kan alal­la ovat tär­kei­tä. Ark­ti­sen alu­een yh­teis­työ tuo suur­val­lat yh­teen. Mat­kai­lu on vil­kas­tu­nut, ja moni suo­ma­lai­nen ko­kee, et­tä ve­nä­jän kie­len tai­toa pi­täi­si ko­hen­taa.

Tär­ke­ää on, et­tä pi­däm­me huol­ta ih­mis­ten vä­li­sis­tä koh­taa­mi­sis­ta. Ve­nä­läi­siä ja eu­roop­pa­lai­sia kan­sa­lai­sia ei saa pääs­tää lui­su­maan kau­em­mas toi­sis­taan.

Teksti on julkaistu Suomenmaassa 1.3.2019.

18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa

Siirry arkistoon »