Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja

18.01.2019

Eu­ro, olet nyt 20-vuo­ti­as, on­nek­si ol­koon. Me suo­ma­lai­set olem­me ol­leet mu­ka­na mat­kal­la­si alus­ta läh­tien. En­sin ti­li­va­luut­ta­na, ja vuo­des­ta 2002 kä­teis­va­luut­ta­na.

Aluk­si sait palk­ka­las­kel­man lo­pus­sa sei­so­van sum­man tun­tu­maan pie­nel­tä, ja ruo­ka­kau­pas­sa las­kun hin­taa piti las­kea pääs­sä kah­del­la eri va­luu­tal­la. Uu­si lom­pak­ko piti os­taa, kun se­te­li­nä olit eri­ko­koi­nen kuin edel­tä­jä­si.

Kii­tos sii­tä, et­tä olet hel­pot­ta­nut mat­kus­ta­mis­ta. Moni lo­ma­mat­ka hoi­tuu hel­pos­ti il­man va­luu­tan­vaih­toa.

Mat­kan ai­ka­na on help­po ar­vi­oi­da, on­ko il­lal­li­nen, ho­tel­li­huo­ne tai mat­ka­tu­li­ai­nen edul­li­sem­pi kuin ko­ti­maas­sa. Hin­nat ovat ol­leet ai­ka­na­si va­kaam­pia. Ko­rot ovat py­sy­neet al­hai­si­na.

Olet myös edis­tä­nyt ta­lou­del­lis­ta yh­den­ty­mis­tä ja va­kaut­ta­nut ta­lout­ta. Olet hel­pot­ta­nut eu­ro­mai­den vä­lis­tä kaup­paa, ja olet kes­kei­nen te­ki­jä sekä si­sä­mark­ki­noi­den et­tä yh­tei­sen kaup­pa­po­li­tii­kan edis­tä­jä­nä. Moni pi­tää si­nua eu­roop­pa­lai­sen yh­teis­työn ja iden­ti­tee­tin sym­bo­li­na.

Kai­kes­sa et kui­ten­kaan ole on­nis­tu­nut: eu­ro­a­lu­ee­si ta­lou­del­li­set erot ei­vät ole vä­hen­ty­neet odo­tus­ten mu­kai­ses­ti, et­kä ole vai­kut­ta­nut tuot­ta­vuu­den ke­hi­tyk­seen ta­sai­ses­ti. Olet osal­ta­si ede­saut­ta­nut mo­nen käyt­tä­jä­si jou­tu­mis­ta työt­tö­mäk­si.

Mitä voi­sit siis teh­dä pa­rem­min, jot­ta kaik­kien käyt­tä­jie­si ta­lou­det vah­vis­tui­si­vat ja ne ku­roi­si­vat um­peen etu­mat­kaa mui­hin näh­den?

Et myös­kään ole kek­si­nyt, kuin­ka saa­da ai­soi­hin ne maat, joi­den ki­sa­kun­to on huo­nom­pi, tai ne jot­ka rik­ko­vat har­joi­tuk­sis­sa yh­tei­ses­ti so­vit­tu­ja sään­tö­jä. Tai ne, jot­ka pai­ne­le­vat eteen­päin mui­den kus­tan­nuk­sel­la.

Eu­ro, kos­ka nyt olet ai­kui­sen iäs­sä, on ai­ka kas­vaa tu­ke­viin, ai­kui­sen saap­pai­siin.

En us­ko, et­tä luo­vum­me si­nus­ta, vaan jat­kam­me mat­kaa kans­sa­si. Koh­dat­kaam­me mat­kan var­rel­la vas­taan­tu­le­vat kie­mu­rat vas­tuul­li­ses­ti. Luot­ta­mus­ta ra­ken­ta­val­la ja tii­viil­lä yh­teis­työl­lä se­lä­täm­me vai­keu­det.

25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa
24.05.2019Suomenmaa: Pakotteiden laajeneminen energiasektorille haitallista Suomelle ja EU:lle
23.05.2019MustRead: "EU:n turvapaikkapolitiikasta keskustellaan nyt laittomien tulijoiden ehdoilla", sanoo sitovia kiintiöitä kannattava suomalaismeppi
22.05.2019Komissaariehdokkaita tarjolla
22.05.2019Turun Sanomat: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
21.05.2019Mirjan blogi Kalevassa: Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus
21.05.2019Tiedote: Pohjoinen Ulottuvuus ja Venäjä esiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
20.05.2019Selänne-lehti: Mirja Vehkaperä: "Ilmasto-, maahanmuutto- ja energiakysymysten isot linjat ratkaistaan Euroopassa"
20.05.2019Suomenmaa: Keskustameppi Vehkaperä vaatii EU:n maata­lous­po­li­tiik­kaan ja kansalliseen hallintoon joustavuutta

Siirry arkistoon »