Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä

13.12.2018

Mo­net Eu­roo­pan uni­o­nis­sa teh­tä­vät pää­tök­set vai­kut­ta­vat suo­raan myös suo­ma­lai­siin met­siin. Eri­tyi­ses­ti il­mas­to-, ener­gia- ja maa­ta­lous­po­li­tii­kal­la on suo­ra vai­ku­tus sii­hen, mi­ten met­si­äm­me tu­li­si käyt­tää. Met­sät on­kin pi­det­tä­vä tii­viis­ti mu­ka­na Brys­se­lin neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä.

EU:n yh­tei­sen met­sä­po­li­tii­kan si­jaan käy­tös­sä on vuon­na 2015 val­mis­tu­nut met­säst­ra­te­gia, joka ei ole si­to­vaa EU-lain­sää­dän­töä. Met­säst­ra­te­gia täh­tää puun käy­tön li­sää­mi­seen, pe­rään­kuu­lut­taa kan­sal­lis­ta met­sä­po­li­tiik­kaa ja met­sien mer­ki­tys­tä bi­o­ta­lou­des­sa. Stra­te­gi­an läh­tö­koh­ta­na on jä­sen­mai­den pää­tän­tä­val­ta met­sä­a­si­ois­sa, ja se huo­mi­oi ta­sa­puo­li­ses­ti kes­tä­vän met­sä­ta­lou­den ta­lou­del­li­sen, so­si­aa­li­sen ja eko­lo­gi­sen mer­ki­tyk­sen.

Eu­roo­pan ko­mis­si­on juu­ri jul­kai­se­mas­sa EU:n met­säst­ra­te­gi­an vä­li­tar­kas­te­lus­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta met­sien mo­niu­lot­tei­seen mer­ki­tyk­seen il­mas­to­po­li­tii­kas­sa. YK:n il­mas­to­ko­kouk­ses­sa (COP24) Puo­lan Ka­to­wi­ces­sä py­ri­tään löy­tä­mään kei­not Pa­rii­sin so­pi­muk­sen ta­voit­tei­den toi­meen­pa­ne­mi­sek­si ja YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si.

Il­mas­to­ky­sy­myk­set ovat glo­baa­li on­gel­ma, ja EU:n tu­li­si­kin pää­tök­sil­lään tu­kea met­sien eko­lo­gi­ses­ti ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti kes­tä­vää käyt­töä myös ke­hit­ty­vis­sä mais­sa. Tä­hän liit­ty­en Suo­mi on esit­tä­nyt met­sä­ra­has­ton pe­rus­ta­mis­ta osak­si EU:n ja Af­ri­kan vä­lis­tä kump­pa­nuus- ja in­ves­toin­ti­oh­jel­maa.

Lo­ka­kuus­sa jul­kais­tun Suo­men met­sien in­ven­toin­nin tu­los­ten mu­kaan maas­sam­me kas­vaa enem­män puu­ta kuin ai­kai­sem­mis­sa ar­vi­ois­sa on esi­tet­ty. Ai­em­min ar­vi­oi­tua suu­rem­pi met­sien kas­vu tar­koit­taa il­mas­ton­muu­tok­sen kie­lel­lä sitä, et­tä Suo­men puus­to si­too hii­li­di­ok­si­dia enem­män kuin olem­me luul­leet.

Met­sä­ta­lous on kes­tä­vää, kun puu­ta kas­vaa enem­män kuin sitä ha­ka­taan ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta pi­de­tään huol­ta. Me suo­ma­lai­set tä­män tie­däm­me, ja tämä oli­si hyvä lin­ja koko Eu­roo­pal­le.

Suo­mel­la on lois­ta­va ti­lai­suus ot­taa joh­ta­jan roo­li met­siin liit­ty­väs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä kes­kus­te­lus­sa. Meil­lä on val­ta­vat met­sä­va­rat, osaa­mis­ta ja ti­las­toi­tua näyt­töä sii­tä, et­tä met­si­äm­me hoi­de­taan kes­tä­väs­ti.

31.12.2020Uudenvuoden lähetys Oulusta
19.11.2020Oulun Merikosken uoman vesittämishanke etenee
28.10.2020Oulu ikäihmisten asialla
17.10.2020Ehdolla Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi
18.05.2020Oulun talouden tervehdyttämispaketti
20.03.2020Oulun kaupungin tiedotuskanava on www.ouka.fi/korona
21.02.2020Mirja Vehkaperä ehdolla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
12.02.2020Euroopan alueiden komitean valintoja
25.05.2019Mirjan blogi: Osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista täytyy tukea
24.05.2019Mirjan blogi: Toivon työlleni jatkoa

Siirry arkistoon »