Mirjan kolumni Suomenmaassa: Euroopan ytimessä

Share |
05.07.2018

Hyp­pä­sin Brys­se­lin ko­nee­seen len­nos­ta. Kes­kel­tä sote-uu­dis­tuk­sen ja edus­kun­ta­työ­ni ää­rel­tä.

En­sim­mäis­ten viik­ko­jen ai­ka­na olen vai­kut­ta­nut Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa omis­sa va­li­o­kun­nis­sa­ni, AL­DE-ryh­mäs­sä, ja nyt edes­sä on täy­sis­tun­to­viik­ko Stras­bour­gis­sa. En­si­vai­ku­tel­ma on häm­men­tä­vä. Nyt maa­la­taan hie­man isom­mal­la pens­se­lil­lä.

Ke­hi­tys­va­li­o­kun­nas­sa sekä ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­nas­sa pää­sin heti kiin­ni päi­vän polt­ta­vim­piin ky­sy­myk­siin.

Maa­han­muut­to, pa­ko­lai­suus, ke­hi­ty­sa­pu ja EU:n ul­ko­ra­jo­jen on­gel­mat ovat asi­oi­ta, jot­ka on rat­kais­ta­va yh­des­sä jä­sen­mai­den kes­ken. Af­ri­kan kas­va­va vä­es­tö­mää­rä, kui­vuus, so­dat ja näl­kä li­sää­vät kan­sain­va­el­lus­ta.

Pelk­kä ra­jat kiin­ni -po­li­tiik­ka ei rat­kai­se maa­han­muut­to­ky­sy­mys­tä. On vah­vis­tet­ta­va Eu­roo­pan si­säl­lä va­paa­ta liik­ku­vuu­soi­keut­ta, mut­ta sa­mal­la kit­ket­tä­vä ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa lai­ton­ta maa­han­muut­toa.

Yh­tei­nen nä­ke­mys tur­va­paik­ka­kiin­ti­öi­den taa­kan­ja­os­ta on mer­kit­tä­vä asia.

Vas­ti­kään Brys­se­lis­sä pi­det­tiin jä­sen­mai­den val­ti­oi­den ja hal­li­tus­ten pää­mies­ten huip­pu­ko­kous. Pää­mi­nis­te­rim­me Juha Si­pi­lä toi neu­vot­te­lu­pöy­tään hy­viä rat­kai­sun eväi­tä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan. Vas­taa­not­to­kes­kuk­set ja tiu­kem­pi maa­han­tu­lon lin­jaus on pis­tet­tä­vä täy­tän­töön. On kui­ten­kin li­sät­tä­vä toi­men­pi­tei­tä läh­tö­mai­hin ja ko­hen­net­ta­va EU:n ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la ole­vien olo­suh­tei­ta.

Mei­dän suo­ma­lais­ten kor­ke­aa osaa­mis­ta kou­lu­tuk­sen, ruu­an­tuo­tan­n­non, ve­si­ky­sy­mys­ten, jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ja de­mok­ra­ti­an osal­ta voi­daan vie­dä läh­tö­mai­hin muun mu­as­sa ke­hi­ty­syh­teis­työ­va­roin.

Iso­jen lin­jaus­ten li­säk­si par­la­men­tis­sa työs­te­tään yk­si­tyis­koh­tai­si­a­kin pää­tök­siä. Täy­sis­tun­nos­sa ää­nes­te­tään te­ki­jä­noi­keuk­sis­ta ja kul­jet­ta­jien ajo- ja le­po­sää­dök­sis­tä. Mo­lem­mat tut­tu­ja jut­tu­ja edus­kun­ta-ajoil­ta.

Kan­sal­lis­ta nä­ke­mys­tä tar­vi­taan eri­tyi­ses­ti ky­sy­myk­sis­sä, joil­la vai­ku­te­taan Suo­men kil­pai­lu­ky­kyyn, kan­sa­lais­ten ase­maan ja ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­siin.

On ilo työs­ken­nel­lä Suo­men kol­men­tois­ta me­pin jou­kos­sa, jois­ta suu­rin osa on ol­lut jo ai­kai­sem­min työ­ka­ve­rei­ta­ni. Työ on läh­te­nyt vauh­dik­kaas­ti liik­keel­le.

14.02.2019Tiedote: Keskustan mepit: Eläinten kuljetusolosuhteet saatava kuntoon koko Euroopassa
08.02.2019Mirjan Forum24-kolumni: Huomio maahanmuuton juurisyihin
04.02.2019Tiedote: EU:n koheesiopolitiikalla ja rahoituksella on vahva merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisessä
01.02.2019Mirjan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä: Romanian korruptioon on voitava puuttua
18.01.2019Mirjan blogi Uudessa Suomessa: Kiinan asema maailmalla vahvistuu, ihmisoikeustilanne heikkenee
18.01.2019Mirjan blogi Suomenmaassa: 20-vuotias euro, odotamme sinulta aikuisen tekoja
16.01.2019Suomenmaan Meppistudio: Bri­tan­ni­an mo­ni­mut­kai­nen bre­xit-pro­ses­si
15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
04.01.2019Maaseudun Tulevaisuus: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa muovi
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa

Siirry arkistoon »