Suomenmaa: Vehkaperä lähtee euro­par­la­ment­tiin

Share |
25.04.2018

Vehkaperä lähtee euro­par­la­ment­tiin – "Suomen ääni korostuu erityisesti alue­ke­hi­tyksen ja alue­po­li­tiikan kysymyksissä"

Tu­le­va eu­ro­e­dus­ta­ja pi­tää tär­ke­ä­nä Suo­men eri­tyi­so­lo­suh­tei­den huo­mi­oi­mis­ta myös EU-ta­sol­la.

Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ker­too Suo­men­maal­le ole­van­sa val­mis ot­ta­maan vas­taan Paa­vo Väy­ry­sel­tä va­pau­tu­van pai­kan Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa.

Veh­ka­pe­rän edel­lä jo­nos­sa oli­si Mi­ka­el Pen­ti­kä­nen, mut­ta Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­va Pen­ti­käi­nen ei aio ot­taa paik­kaa vas­taan. Pen­ti­käi­nen ko­kee voi­van­sa vai­kut­taa yrit­tä­jä­jär­jes­tön kaut­ta ja siel­lä jat­ka­mi­sen ole­van pa­ras rat­kai­su.

VEH­KA­PE­RÄ ker­too suh­tau­tu­neen­sa aja­tuk­seen eu­ro­par­la­ment­tiin nou­sus­ta jo pit­kään erit­täin po­si­tii­vi­ses­ti. Vaik­kei paik­ka suo­raan au­en­nut­kaan vie­lä vuo­den 2014 eu­ro­vaa­leis­sa, ki­pi­nä jäi ky­te­mään.

– Pi­dän toi­min­taa Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa erit­täin kiin­nos­ta­va­na teh­tä­vä­nä. Yh­den­tois­ta vuo­den ko­ke­muk­se­ni edus­kun­nas­ta aut­taa ym­mär­tä­mään myös EU-po­li­tii­kas­sa toi­mi­mis­ta. Suo­men kan­ta eri asi­oi­hin ha­e­taan ai­na edus­kun­nan kaut­ta ja omal­la osaa­mi­sel­la­ni ha­lu­an ol­la par­la­men­tis­sa pi­tä­mäs­sä Suo­men ään­tä, Veh­ka­pe­rä sa­noo.

AGEN­DA, jol­la Veh­ka­pe­rä läh­tee eu­ro­par­la­ment­tiin, on kat­ta­va. Eri­tyi­ses­ti Veh­ka­pe­rä ko­ros­taa alu­e­po­li­tiik­kaa.

– Suo­men ää­ni ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti alu­e­ke­hi­tyk­sen ja alu­e­po­li­tii­kan ky­sy­myk­sis­sä. Har­vaan asu­tun maan eri­tyi­so­lo­suh­teet vaa­ti­vat myös eri­tyis­tä huo­mi­o­ta ja sen mu­kais­ta po­li­tiik­kaa. Alu­e­ke­hi­tys­ra­hoi­tuk­sen taso on saa­ta­va pi­det­tyä oi­ke­al­la ta­sol­la. Edus­kun­nas­sa olen va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä teh­nyt pal­jon töi­tä myös lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­a­si­ois­sa. Suo­men tie­verk­ko- ja ra­ta­hank­kei­ta on tär­ke­ää puo­lus­taa myös EU-ta­sol­la. Sa­moin ark­ti­sen alu­een asi­ois­sa tu­len te­ke­mään töi­tä.

Edus­kun­nan ym­pä­ris­tö­va­li­o­kun­nan­kin jä­se­ne­nä vai­kut­ta­va Veh­ka­pe­rä ko­ros­taa myös pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sen, met­sien, sekä ener­gia- ja bi­o­ta­lou­sa­si­oi­den mer­ki­tys­tä tu­le­vas­sa työs­sään eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko­na.

VEH­KA­PE­RÄ kom­men­toi myös Väy­ry­sen rat­kai­sua.

– Paa­vol­la on oma tien­sä, meil­lä muil­la oma. Vaik­ka hän nyt pa­laa­kin edus­kun­taan ja hal­li­tuk­sen ta­ka­na ole­vien kan­sa­ne­dus­ta­jien mää­rä pie­ne­nee­kin, ei Paa­vo­kaan pys­ty py­säyt­tä­mään me­nos­sa ole­via suu­ria hank­kei­ta.

VÄY­RY­NEN il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na 25.4. pa­laa­van­sa edus­kun­taan ke­sä­kuus­sa. Eu­roo­pan par­la­ment­tiin kes­kus­tan lis­tal­ta 2014 va­lit­tu Väy­ry­nen ker­too ero­a­van­sa sa­mal­la kes­kus­tas­ta ja kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­juu­des­ta. Väy­ry­sen tar­koi­tus on pe­rus­taa oma kan­sa­lais­puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män­sä.

TU­LE­VIS­TA edus­kun­ta- ja eu­ro­vaa­leis­ta Veh­ka­pe­rä ei ole omal­ta osal­taan teh­nyt vie­lä pää­tök­siä.

– Vas­ta seu­raa­vil­la lu­mil­la tu­le­van vuo­den vaih­tu­es­sa on ai­ka päät­tää jat­ko­suun­ni­tel­mis­ta näi­den vaa­lien osal­ta. Maa­kun­ta­vaa­lei­hin eh­din jo eh­do­kas­si­tou­muk­sen an­taa, mut­ta tä­mä­kin pi­tää har­ki­ta uu­des­taan. Voi ol­la, et­tei mep­pi­nä ole kun­nol­la edes mah­dol­li­suut­ta läh­teä maa­kun­ta­vaa­lei­hin.

EDUS­KUN­TAAN Veh­ka­pe­rän ti­lal­le Ou­lun vaa­li­pii­ris­tä on nou­se­mas­sa Ei­ja Ni­va­la Ka­la­jo­el­ta.

15.01.2019Mirjan blogi Kalevassa: EU:n aluekehitysvaroilla tuetaan pohjoisia yhteistyöhankkeita
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Kalevassa: Pohjoinen on pidettävä kiinni liikenteen pääverkoissa
31.12.2018Mirjan mielipidekirjoitus Lapin Kansassa: Yhteinen metsäpolitiikka voisi tuoda metsäsektorille lisää vakautta
28.12.2018Mirjan kirjoitus Turun Sanomissa: Uusi sivu EU:n ja Japanin yhteistyösuhteessa avaa mahdollisuuksia Suomelle
19.12.2018Kemin lyseon lukiolaiset Brysselissä
13.12.2018Mirjan blogi Suomenmaassa: Suomen metsäosaaminen hyödynnettävä
12.12.2018Suomenmaa: Vehkaperä Strasbourgin iskun jälkeen: "On pohdittava, pitäisikö alentaa viranomaisten kynnystä puuttua turval­li­suu­suh­ka­luo­ki­tuksen alla olevien ihmisten tekemisiin"
03.12.2018Mirjan kolumni Kauppalehdessä: Suomen ja EU:n kehitettävä suhteitaan - ja suhtautumistaan - Afrikkaan
30.11.2018ALDEn Young Visitors -ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan parlamenttiin
20.11.2018Mirjan blogi Kalevassa: Oppimistulokset arvioinnin kohteena

Siirry arkistoon »