Alueellinen kuljetustuki nousee tais­te­lu­koh­teeksi ? Vehkaperä vaatii tuen säilyttämistä

Share |
24.08.2017

Alueellinen kuljetustuki nousee tais­te­lu­koh­teeksi – Vehkaperä vaatii tuen säilyttämistä

Suomenmaa 24.8.2017

Bud­jet­ti 2018 Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä häm­mäs­te­lee ko­koo­mus­joh­toi­sen val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön eh­do­tus­ta alu­eel­li­sen kul­je­tus­tu­en lak­kaut­ta­mi­ses­ta en­si vuo­den bud­je­tis­sa.

– Eh­do­tus on täy­sin kä­sit­tä­mä­tön, hän sa­noo.

VEH­KA­PE­RÄN mu­kaan Ruot­si mak­saa yri­tyk­sil­leen alu­eel­lis­ta kul­je­tus­tu­kea yli kym­men­ker­tai­ses­ti Suo­meen ver­rat­tu­na, jol­loin ruot­sa­lai­set yri­tyk­set voi­vat osal­lis­tua esim. Poh­jois­ka­lo­til­la käyn­nis­sä ole­viin in­ves­toin­ti­hank­kei­siin.

Veh­ka­pe­rä odot­taa hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hel­tä vauh­tiin pääs­syt­tä ta­lous­kas­vua edel­leen vah­vis­ta­via pää­tök­siä sekä mui­ta myön­tei­siä sig­naa­le­ja, joil­la in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mat saa­daan to­teu­tet­tua sekä kan­nus­te­taan ih­mi­siä yrit­tä­mään. Hän ko­ros­taa, et­tä tämä on kaik­kien hal­li­tus­ryh­mien yh­tei­nen ää­neen sa­not­tu ta­voi­te.

KUL­JE­TUS­TU­EN lak­kaut­ta­mi­nen ei Veh­ka­pe­rän mie­les­tä sovi ol­len­kaan tä­hän lin­jaan.

– Alu­eel­li­nen kul­je­tus­tu­ki on ai­noa Suo­men EU -liit­ty­mis­so­pi­muk­ses­sa hy­väk­syt­ty yri­tys­tu­ki. Se ei koh­dis­tu yrit­tä­jä­ris­kil­lä val­mis­te­tun tuot­teen kus­tan­nuk­siin ei­kä si­ten vää­ris­tä kil­pai­lua. Sii­tä päät­tä­mi­nen on täy­sin Suo­men omas­sa pää­tös­val­las­sa, hän sa­noo.

PIT­KIEN etäi­syyk­sien Suo­mes­sa maan­tie­kul­je­tuk­set ovat mo­nin pai­koin ai­noa kei­no saa­da ta­va­raa mark­ki­noil­le, Veh­ka­pe­rä muis­tut­taa.

– Alu­eel­li­sen kul­je­tus­tu­en tar­koi­tuk­se­na on ol­lut pois­taa kul­je­tus­kus­tan­nuk­sis­ta joh­tu­via pul­lon­kau­lo­ja. Tuki on mak­sa­nut it­sen­sä ta­kai­sin mo­nin­ker­tai­ses­ti kas­va­vi­na ve­ro­tu­loi­na, edus­ta­ja ar­vi­oi.

HÄN ih­met­te­lee, et­tä kun kil­pai­lu­ky­ky­kui­lua Suo­men kil­pai­li­ja­mai­hin on saa­tu vih­doin­kin ka­ven­net­tua, niin val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö al­kaa­kin omil­la esi­tyk­sil­lään kul­kea vas­ta­vir­taan.

– Kes­kus­tal­le on päi­vän­sel­vä asia, et­tä Suo­men ta­lou­den ja työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­sek­si tar­vi­taan koko maan vah­vuu­det hyö­ty­käyt­töön.

VAL­TI­O­VAL­LAN teh­tä­vä­nä on Veh­ka­pe­rän mu­kaan luo­da asu­mi­sel­le, elä­mi­sel­le ja yrit­tä­mi­sel­le mah­dol­li­sim­man hy­viä toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä.

– Va­li­tet­ta­vas­ti val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön eh­do­tus alu­eel­li­sen kul­je­tus­tu­en pois­ta­mi­sek­si osoit­taa, et­tä kaik­ki hal­li­tus­ryh­mät ei­vät ajat­te­le sa­mal­la ta­val­la.

– Alu­eel­li­sen kul­je­tus­tu­en säi­lyt­tä­mi­sel­le on ole­mas­sa kaik­ki asi­al­li­set pe­rus­teet niin tu­ki­muo­to­na kuin hal­li­tuk­sen yh­tei­sen ta­lous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan nä­kö­kul­mas­ta, Veh­ka­pe­rä sa­noo.

– Sitä ei saa puo­lu­e­po­li­ti­soi­da, ku­ten val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö näyt­tää te­ke­vän. Myön­tei­nen pää­tös ei jää ai­na­kaan Kes­kus­tas­ta kiin­ni, hän va­kuut­taa.

http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/276824/4483b406ec

14.06.2018Tiedote: Tuleva meppi Mirja Vehkaperä lähtee puolustamaan pohjoisen etua
12.06.2018TIEDOTE: Vehkaperä ottaa mepin paikan vastaan
11.06.2018Mietintö yksityistielaista valmistui
31.05.2018Keskusta haluaa pidentää oppivelvollisuutta
29.05.2018Tiedote: Nelostien silloille 15 miljoonaa euroa korjausrahaa
29.05.2018Mirjan blogi Kalevassa: Mikä muuttuu varhaiskasvatuksessa
24.05.2018Ympäristövaliokunta vierailee Keski-Suomessa
08.05.2018Sotessa ratkaisujen aika - kesätauolle ei asiaa, ennen kuin päätökset on tehty
25.04.2018Suomenmaa: Vehkaperä lähtee euro­par­la­ment­tiin
19.03.2018Forum24: Mirja Vehkaperä - Jo alaluokilla yhteisellä asialla

Siirry arkistoon »